nov 182018
 

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképe.

Magyarországon született, abban az országban, amelyben a független állami lét és a kereszténység alapjait Szent István király rakta le. Atyja II. András magyar király, anyja a merániai Gertrúd volt. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. Lajos szülei, Hermann gróf és Zsófia grófnő e házasságtól sokat várt, és reményük igazolását látták abban, hogy a kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását.

A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette. A leendő anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte a gyermek fejlődését, mert szokásaival nem tudott egyetérteni. Nemcsak apró, túlzásnak minősített vallási gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy, mint mondta, ,,Istent szeresse”), hanem az is, hogy teljes természetességgel magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Ezt még mind elnézte volna, mint gyermekes jámborságot, azt azonban már nem tudta megbocsátani, hogy Erzsébet nem vette át az udvari élet előírt formáit: nem volt hajlandó megtanulni a nők számára akkor kötelező tipegő járást, s ráadásul minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Ezzel egyébként az egész udvar megütközését is kiváltotta, s ha Lajos védelmébe nem veszi az áskálódásokkal szemben, és aránylag korai házassággal meg nem szilárdítja helyzetét a várban, Erzsébetet valószínűleg hamarosan hazaküldték volna Wartburgból Magyarországra.

A házasságkötés azonban megtörtént, és a fiatalok boldogsága teljes volt. Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal erősebb kötelékei fűzték, mint a szülők akarata vagy az együtt töltött gyermekkor. Most már nyugodtan függetleníthette magát az udvari etikettől. Ha férjét hazavárta, messzire elébe lovagolt, és viharos örömmel üdvözölte. Lajos pedig az udvari emberek megrökönyödésére egy asztalnál étkezett vele.

Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka fölkel mellőle, és a hideg padlóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét. Azon sem ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen böjtölt. Az 1225-ben kitört éhínség idején teljes tekintélyével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és ,,kifosztva” a várat, segített az éhezőkön.

Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Vannak, akik úgy magyarázzák, hogy a szerelme egyre inkább lelkivé vált. Ám ezt cáfolja az a tény, hogy milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett akkor, amikor Lajos 1227-ben keresztes hadjáratra indult. Mintha sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis még útközben megbetegedett és meghalt. A hírt alig merték közölni Erzsébettel, s mikor megtudta, ezzel a kiáltással rohant végig a vár termein: ,,Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt számomra!”

Lajos oltalma nélkül nem folytathatta tovább addigi életét, ezért egy óvatlan pillanatban, gyermekeivel együtt elhagyta a várat. A későbbi korokban, amikor már nem értették a szegénység utáni vágyat, amely Erzsébet szívében állandóan égett, menekülését úgy magyarázták, hogy ,,elűzték a várból”. Érdemes fölfigyelnünk arra, hogy ez a későbbi értékelés mennyire megváltoztatta Erzsébet alakját: egy kitaszított, szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, hogy legyőzze környezete gonoszságait, jótettet jótettre halmoz, és fiatalon elég a szeretetben. Ez az Erzsébet-kép közelebb állt a hívők lelkéhez, mert érthetőbb volt, mint azé az asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála adta az alkalmat arra, hogy az evangéliumot minden fenntartás nélkül kövesse.

Utolsó éveiben nagy szerepet játszott Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelkiatyjául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra a Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. 1228-ban követte őt Marburgba. Konrád ferences komoly, szent buzgósággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Szigorú lelkivezető volt: kis hibákért is megostorozta Erzsébetet. Ha észrevette ragaszkodását a világ dolgaihoz, azonnal kegyetlenül megvont tőle mindent. Így tiltotta el tőle utolsó társaságát, két kedves szolgálóját is. Erzsébet pedig nem tiltakozott és nem keresett kibúvókat, hanem Krisztus iránti szerelme jeleként tökéletesen engedelmeskedett. Oly hűséggel és hajlékonysággal simult Isten kezébe, hogy emberi szigor nem tudott ártani neki.

De amíg egyik oldalon engedelmességével megkönnyítette lelkivezetőjének dolgát, a másik oldalon szinte lehetetlen feladat elé állította: Konrádnak kellett irányítania Erzsébet mindent felülmúló szeretetének tetteit. Konrád egészségéről is néha maga Erzsébet gondoskodott, mert a betegápolásból sem akarta kivonni magát. A lelkivezető és rábízottja közti harc egyik mozzanata tűnik föl abban a levélben, amelyet Konrád Erzsébet halála után IX. Gergely pápának írt: ,,Könnyek között kérte tőlem, engedjem meg, hogy házról házra járva koldulhasson. Amikor ezt megtagadtam tőle, azt válaszolta: ťAkkor olyat teszek, amit nem tilthat meg nekem!Ť És nagypénteken (1228-ban), amikor az oltárok minden ékességüktől meg voltak fosztva, a minoriták kápolnájának oltárára tette kezét, és lemondott a saját akaratáról és a világ minden pompájáról. Amikor mindenről le akart mondani, amije csak van, elhúztam az oltártól…”

Özvegyi javaiból Erzsébet ispotályt rendezett be Marburgban. Attól a bizonyos nagypéntektől fogva ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruhájában mint betegápoló. Gyermekeit nevelőkre bízta, mert úgy látta, hogy nem tud számukra megfelelő nevelést biztosítani. E döntésében bizonyára része volt annak is, hogy a szívét most már osztatlanul Istennek akarta adni. Legkisebb lányát, Gertrúdot boldogként tiszteljük (lásd november 13-án!).

1231 novemberében Erzsébet megbetegedett. Utolsó napjait gyermeki derű ragyogta be. Elajándékozta a még meglévő holmiját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket. 16-án éjfél körül halt meg. Marburgban temették el, s már négy évvel halála után, 1235-ben szentté avatták.

Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba, november 19-re, a temetése napjára. 1969-ben ünnepét visszatették november 17-re, halálának napjára. (Forrás) 

Sík Sándor Szent Erzsébetről (részlet)

„Szent Erzsébet elsősorban az igazi nőiesség: a személyes, a kiskörű szeretet hőse. Ha magunk elé állítjuk a róla fennmaradt rengeteg legenda és történelmi feljegyzés világánál, az első tekintetre egy kedves, szép, fiatal, szerelmes, boldog hitvest látunk magunk előtt. A hitves eszményét. Már menyasszony korában megkapja az embert bájos, szemérmesen, de tudatosan odaadó, jegyesének, leendő hitvesének mindent alárendelő hűsége és kitartása. Hiába akarják megfélemlíteni, senki sem képes lemondásra bírni arról, akit szeret. Házassága a boldog, szép, mindenki számára épülésül, gyönyörűségül, erőforrásul szolgáló családi életnek csodaszép képét tárja elénk. Erzsébet és Lajos, – az ideális lovag, – az ő férje, az ő ,,testvére” (mint szólítani szokták egymást), a maguk három gyermekével, boldog családjuk körében: szívmelegítő jelenség. Milyen megható, kedves vonásokkal mutatja meg hitvese iránti szeretetét, amikor (Erzsébet – ha ösztönét követi: maga az igénytelenség!) ékes ruhákat ölt magára, csak azért, hogy férjének tessék. Amikor az udvari lakomáknál, minden hagyományos szokás ellenére, férje mellé ül, mert nem akar elmozdulni mellőle. Amikor a templomban rajtakapja magát egyszer – a legenda egyik legkedvesebb, legemberibb mozzanata! -, hogy nem a szent cselekményre gondol, hanem férjén felejtette szemét. Amikor következetesen elkíséri mindenhova, ünnepekre, utazásokra, vadászatokon mellette lovagol; ha elválik tőle, gyászruhát ölt mindaddig, amíg viszont nem látja. De leghatalmasabban mutatja az ideális hitves képét az a rettentő szerencsétlenség, a nagy végső válás, amikor férje elindult a kereszteshadjáratba, ahonnan sohasem tért vissza. Sokáig nem meri megmondani Erzsébetnek, hogy letette a kereszteshadra elkötelező fogadalmat. Erzsébet úgy találja meg a tarsolyában véletlenül a keresztes-jelvényt; megdöbben, megnémul, majd egyetlen kiáltásban tör ki: ,,Testvérem, ha nincs az Isten akarata ellen, maradj velem!” Amikor pedig látja, hogy nem lehet megváltoztatni a fogadalmat, lóra ül és elkíséri az ország határáig. Ott elbúcsúzik tőle, de aztán még egy napig lovagol vele. Ott újból elbúcsúzik, aztán még egy második nap is vele lovagol. Már egészen vele akarna menni, de nem hagyhatja el gyermekeit, kénytelen visszafordulni. Úgy viszik haza, félig holtan. Ettől kezdve gyász az élete. Végre megjön a még súlyosabb gyászhír, férjének halálhíre. Erzsébet felsikolt: ,,Mindennek vége! Meghalt az egész világ!” Nyolc napig nem tér magához a sírástól. Aztán fogadalmat tesz, hogy többé nem megy férjhez; állja is ezt a fogadalmat, akkor is, amikor II. Frigyes császár kéri feleségül. Ime az ideális hitves képe! ” (Sík Sándor: Szent magyarság, V. Szent Erzsébet: női eszmény)

 

okt 252011
 

2011. október 22-én, a komponista születésének kétszázadik évfordulóján, a Magyar Rádió Énekkarának és Zenekarának közreműködésével mutatták be Párizsban, Liszt Ferenc Krisztus-oratóriumát. Ebből az alkalomból beszélgetünk az egyik szólistával, Rezsnyák Róbert operaénekessel.

Megkérlek mesélj eddigi szakmai pályafutásodról!
– 2003-ban végeztem a Liszt Ferenc Zeneakadémia Énekművész- Művésztanár Szakán, majd ezt követően 2004-ben diplomáztam az Opera Szakon. Tanáraim közül meg szeretném említeni Keönch Boldizsárt és Kovalik Balázst. 2004. óta vagyok a Magyar Állami Operaház baritonistája, de már az egyetemi évek alatt debütáltam Debrecenben, a Csokonai Színházban Rossini Hamupipőke című operájának Dandini szerepében. 2010. októberétől a Magyar Rádió Énekkarának állandó tagja vagyok. Rendszeresen éneklem Mozart, Donizetti, Rossini, Puccini operáinak főbb szerepeit. (További információk honlapomon olvashatók.)

Milyen körülmények között és mikor kaptál felkérést a párizsi Krisztus-oratórium címszerepére?
– Ez év márciusában sikeres meghallgatáson vettem részt Peskó Zoltán karnagy úrnál, ennek eredményeként nyílt lehetőség arra, hogy Párizsban én személyesíthettem meg Liszt Ferenc Krisztus-oratóriumában Jézust.

– Mennyire voltál tisztában a rád váró feladat nagyságával?
– Életem egyik nagy vágya teljesült a felkéréssel, a művet korábbról már jól ismertem.

– Kikkel léptél fel Párizsban?
– A magyar művészeti élet prominens zenei együtteseként, a Magyar Rádió Ének- és Zenekarának tagjaiként ért minket a megtiszteltetés, hogy a Mester kétszázadik, – nem mellesleg édesapám hetvenedik – születésnapján, a „Lisztomania” fesztivál keretében, az Invalidusok Templomában csendülhetett fel az Oratórium.

– Mennyit próbáltatok az előadásra?
– Mivel a mű a zenei együttesek repertoárjának egyik meghatározó darabja , a próbák néhány héttel a fellépés előtti időszakra koncentrálódtak, a Magyar Rádió 6-os Stúdiójában zajlottak. Az előadást megelőző napon érkeztünk Párizsba, aznap késő délután, az előadás helyszínén tartottunk főpróbát.

– Milyen volt a templom, mint koncerthelyszín?
– Nem ritka, hogy a zenészek templomi koncerteken vesznek részt, de a hely szelleme – különösen Napoleon sírja – különleges érzésekkel töltött el valamennyiünket – az ének- és zenekar közel 200 tagját. A télies idő ellenére, a kiváló akusztika felejtette a szervezés néhány hiányosságát.

– Korábban már volt szó ezeken az oldalakon arról, hogy Liszt a Krisztus-oratóriumot 12 éven át komponálta. Előadójaként hogyan ítéled meg Lisztnek ezt a művét?
– A mű közel három órás terjedelmű, melyet két szünet közbeiktatásával adtunk elő. A szerző – tőle nem szokatlan módon – hatásosan fogalmazza meg gondolatait, a mű hangszerelése monumentális, szólamvezetései, dallamfűzései nemcsak a nézőt, hanem az előadót is rabul ejtik.

– Véleményed szerint a ma emberét a mű közelebb hozza Krisztushoz?
– Igen. Ha értő füllel – akár laikusként – hallgatjuk a darabot, kiérződik a szövegrészek megválasztásából és azok zenei megfogalmazásából az a hit, mellyel az Oratórium készült. Például Krisztus személyét teljesen külön kezeli a többi énekes-szólistától, hiszen a mű meghatározó pontjain Krisztusnak két olyan áriája hangzik el, amelyek kihangsúlyozzák a mű további gondolatmenetét.

– Milyen volt az előadás?
– A teltházas koncertet a Radio France élőben közvetítette. A közreműködők mindvégig kiváló színvonalon teljesítettek, Peskó karnagy úr vezetésével. Az előadás ihletett hangulata átragadt a közönségre, akik a végén állva tapsolva köszönték meg az estét.

– Mikor kezdődött az előadás és hánykor kerültél ágyba utána?
– Az előadás a világ többi koncerthelyszínével azonos időben, nyolc órakor kezdődött, s csendültek fel az első akkordok. (Éjfélkor fejeztük be az előadást, éjjel kettőkor kerültem ágyba.)

– Úgy tudom, hogy a hazautazásod nem volt mentes egy kis bonyodalomtól!
– Mivel a koncert végéhez képest valószínűtlenül korai időpontban kellett elhagynunk a szállodát, elaludtam, lemaradtam a buszainkról, így némi taxizással vegyített izgalmas rohanással értem el gépünket és csoportunkat a repülőtéren.

– Milyen fellépéseid lesznek még a Liszt-emlékév kapcsán?
Az Emlékév hátralévő idejében még vár rám sok szép feladat, többek közt a szerző Esztergomi Miséjének megszólaltatása is.

– Más szerepekben mikor láthatunk, hallhatunk téged a színpadon és a koncerttermek pódiumain a közeljövőben?
– Az évad során az Operaházban több klasszikus darab szereplőjeként is színpadra lépek … Szűkebb pátriámban – Gárdonyban – Gregor József, szeretett kollégám emlékére, november 5-én adjuk elő Faure Requeimjét.

– Köszönöm, hogy megosztottad élményeidet és a főpróbán készített felvételeidet A mi Pilvaxunk olvasóival!

okt 212011
 

2011. október 22-én ünnepeljük Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulóját.

Igyekeztünk A mi Pilvaxunk márványasztalai mellett egész esztendőben foglalkozni Liszttel és az emlékévvel. A 2011-es zenei eseménysorozat csúcspontja természetesen a Mester születésének évfordulója lesz, hiszen ország- és világszerte a koncerttermekben felcsendülnek alkotásai. Eger, Vilnius, Szöul, Sopron, Kecskemét, Győr, Szeged, Prága, Bayreuth, Bécs, Budapest, Párizs ad otthont azoknak a holnap esti hangversenyeknek, amelyeken elhangzik a Krisztus-oratórium.

*
„A Krisztus című oratórium Liszt Ferenc legnagyobb szabású és egyik legjelentősebb műve. Komponálására rendkívül hosszú időt fordított, a munkát 1855-ben kezdte, az utolsó részekkel pedig 1867-ben végzett. A hatalmas mű három tételből áll: Karácsonyi oratórium, Vízkereszt után, Szenvedés és feltámadás. Az oratórium nyomtatásban 1872-ben jelent meg Schuberthnél.” A műről itt olvashattok további részleteket, A World Liszt Day honlapján pedig meghallgathatjátok egy rövid részletét.

A közszolgálati médiákban is tág teret kapnak Liszt Ferenccel kapcsolatos műsorok, íme néhány ezek közül:

Tematikus nap október 22-én az M1-en

 

„Élő stúdióbeszélgetésekkel, filmvetítéssel és koncertekkel tiszteleg a Magyar Televízió Liszt Ferenc születésének 200 évfordulója előtt. Délelőtt 10 órától Sipos Szilvia és Bősze Ádám beszélget vendégeivel. Délután egy fikciós tévéjáték idézi fel az zeneszerző alakját, Szekszárdi mise címmel, melyet újabb stúdióbeszélgetés követ. Este 21.50-től közvetítjük a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapest Bár koncertjét felvételről. Majd a nap ünnepi eseményeinek összefoglalója után ismét egy koncert látható: Bogányi Gergely zongoraművész hangversenye a Lotz teremből. Aznap a világ nagy hangversenytermeiben egyszerre csendül fel Liszt: Krisztus oratóriuma. Az M2 ezzel egy időben felvételről közvetíti az oratóriumot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának előadásában. „
(Forrás:Port.hu)

Sajnos olyan tévéadót nem találtam, amely élőben sugározná valamelyik helyszínről a holnap esti Krisztus-oratórium előadását, ellenben a Bartók Rádió 20:05-től élőben közvetíti Budapesten, a Szent István Bazilikában elhangzó koncertet:

Kapcsoljuk a Szent István Bazilikát

Liszt: Krisztus – oratórium

„Szabóki Tünde, Gál Erika, Horváth István, Geiger Lajos (Krisztus), Kovács István – ének, a Magyar Rádió Gyermekkórusa (karig: Thész Gabriella), a Nemzeti Énekkar (karig: Antal Mátyás) és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Kocsis Zoltán”
Forrás

A gúnyhatáron túl, az adó vételkörzetén kívül, a világhálón is hallható a közvetítés.

Bár a Liszt-emlékévnek október 22-e lesz a csúcspontja, ezzel a nappal koránt sem ér véget!