jún 182017
 

“1920. június 4-én, a trianoni szerződés aláírásának gyászos órájában, Magyarországon a lobogókat félárbócra eresztették. Tizennyolc évig tartott, míg ismét magasba vonhatták őket.”

(Horthy Miklós Emlékirataim, 149. oldal, Európa Könyvkiadó, 2011.)

Üzenete a jelenkorhoz:

“A magyar népnek, de különösen a magyar parasztnak emelkedett színvonalú a gondolkozásmódja. Ha a magyar parasztság, a mi fajtánk életforrása századokon át tanúsított nemzeti érzését, Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik (…) a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság.

E szabadság védelmének és megőrzésének szenteltem életemet.”

(Forrás: ugyanott, 359.o)

feb 092017
 

Hatvan éve, 1957. február 9-én hunyt el Horthy Miklós. Hajlott kora ellenére, nem betegség okozta végzetét, hanem megszakadt a szíve. Két hónap telt el Forradalmunk leverése után, évtizedes portugáliai száműzetése idején, utoljára ébredt fel a remény, hogy még életében láthatja hőn szeretett hazáját. Azok az aljas bitangok, akik ruszkikat hívtak a világ legtisztább Forradalmának letiprására, nem mellesleg Magyarország kormányzóját is meggyilkolták! Mert adódhatnak olyan alkalmak, amikor a fájdalom nem túlélhető…

Horthy Miklós mellszobra Csókakőn

Horthy Miklós történelmi szerepe – mint megannyi másé – sok nézőpontból értékelhető. Kevés olyan vezetője volt hazánknak, akire ekkora terhet rakott az Úr. A trianoni megfosztás, majd az első kommunista diktatúra után, egy gazdaságilag, morálisan, katonailag kivérzett hazát kellett talpra állítania, teljesen jogos revíziós igényekkel, az áruló, ostoba Nyugat, a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szorításában. Csak rossz és még rosszabb között választhatott. Fia a fronton halt hősi halált.

Nem ültették Nürnbergben a vádlottak padjára, nem volt miért. Élete utolsó éveit Portugáliában töltötte, ám lélekben akkor is velünk volt. Emberi tisztességéhez semmilyen kétség nem férhet, egyetlen, azóta hatalomba került országvezető sem léphet nyomdokába. Nagyon kevés szobra van, nincsenek közterületek elnevezve róla, mégis, sokan szívünkben őrizzük emlékét.

Miután az utolsó megszálló ruszki katona is eltakarodott, földi maradványai a kenderesi családi birtokon pihennek. A Jóisten áldja őt, nyugodjék békében!

jún 172016
 

Születésének évfordulóján ismét nagy tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg Horthy Miklós kormányzó úrról. Nem tisztünk tetteinek méltatása, tegyék ezt a történészek. Alább idézett – emigrációban írt gondolatai – pontosan mutatják, ki volt ő, hogyan gondolkodott népéről, hazájáról.

Ma, amikor a mindenkori politikai elit akár jó, akár gonosz szándékkal, de vérlázító hatalmi arroganciával viszi keresztül akaratát, érdemes lenne elgondolkodnia Horthy Miklós szolgálatán, puritánságán, szerénységén, hazaszeretetén. Tragikus korban, tragikus életet élt, három pokoli szörnyeteg között kormányozta hazáját: a minket mindig cserben hagyó, áruló, aljas Nyugat, a nemzetiszocialista német és a bolsevik szovjet rémuralmától kellett védenie minket, miközben a Trianon ütötte sebekre is gyógyírt keresett. Mindig megcselekedte, amit megkövetelt a haza! Elveszítette fiát, emigrációban, imádott hazájától távol adta vissza lelkét teremtőjének. 

Ma még a politikai arrogancia nem nevez el közteret róla, nem bontja ki befalazott mellszobrát, nem állít szobrot emlékül, ám kenderesi nyughelyénél, vagy Csókakőn álló szobránál bárki letehet egy szál virágot, gyújthat gyertyát! Tisztelettel fejet hajtunk emléke előtt!

“Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó, és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet meg falatot széles e világon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart, és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét, és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindannyiunk közös szent célja: Magyarország felszabadítása. Gondoljunk szüntelenül azokra, akik a legtöbbet, életüket áldozták édes hazánkért, és hadifoglyainkra, akik még mindig idegenben szenvednek – hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló.

A magyar népnek (…) Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik osztálygyűlöletet hirdetnek és a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság.

E szabadság védelmének és megőrzésének szenteltem életemet.”

(Horthy Miklós: Emlékirataim, Európa Könyvkiadó 2011.)

jún 182015
 

“Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben.”

(Horthy Miklós)

 

Horthy
Horthy Miklós szobra Csókakőn

Emlékezzünk rá, Koltay Gábor  filmjével. Soha ne felejtsük el: ha Horthy Miklóshoz a legkisebb bűn tapadna, ott ült volna a vádlottak padján Nürnbergben. Az utolsó olyan magyar államférfi volt, aki egy rendkívül szerencsétlen történelmi helyzetben megtette, amit megtehetett azért, hogy a Trianonban megcsonkított, pusztulásra ítélt ország megmaradjon. A háborúban elvesztette elsőszülött fiát, emigrációban, hazájától távol, Portugáliában adta vissza lelkét Teremtőjének. “Mély a tenger és végtelen… De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!” – írta. 1992-ben hazatért Kenderesre. Bár a mindenkori hatalom nem engedi, hogy szobrok, közterületek nevei őrizzék emlékét, sokan vagyunk még, akik szívünkbe zárva őt, minden nap imádkozunk érte, az eddig élt utolsó magyar államférfiért!

jún 182014
 

Nagy tisztelettel és szeretettel gondolok a Kormányzó úrra születésének évfordulóján. Közel másfél évszázada látta meg a napvilágot, majd’ hatvan éve halott, de még mindig nem alakult ki életművéről, történelmi szerepéről, sorstragédiáiról reális kép, személye még ma is gyakran kerül célkeresztbe, ha az utókor azon része, mely szeretettel gondol rá, méltó emléket szeretne állítani számára.

A leggyakoribb vád vele szemben, hogy szerepe volt zsidó honfitársaink tömeges deportálásában és meggyilkolásában. (Érdekes módon a doni katasztrófa ritkábban éri el a bírálók ingerküszöbét.) Nem tisztem igazságot tenni Horthy vélt antiszemitizmusának megítélésében, ám ha bűnös lett volna, egészen biztos, hogy a Szövetségesek bíróság elé állítják, vagy a bujkáló nácik felkutatására és megbüntetésére létrehozott izraeli szervezet segítségével, felelősségre vonták volna. Igaztalan, hamis és a napi politikai érdekek kiszolgálásának céljából születik a mai vádak többsége.

Érdemes elolvasni, hogy az antiszemitizmussal igazán nem vádolható Amerikai Kongresszusban mi történt! “Amerikai Kongresszus : köszönet Horthy Miklósnak az 1944 – es zsidó lakosság megmentéséért” az írás címe, íme egy rövid idézet abból.

John Flournoy Montgomery, Washington korabeli budapesti nagykövete az alábbiakat írta:

„Hősi tett volt a kormány részéről, hogy igen sok külföldi, főként lengyel, szlovák és osztrák zsidót engedett be. Már az is elegendő bizonyítéka lett volna bátorságának, ha a kormány – a német nyomással dacolva – saját zsidó polgárait védte volna meg, és ugyanakkor lezárja határait. De Magyarország többet tett, mint amit morálisan el lehetett várni tőle azzal, hogy sajátjain kívül külföldi zsidóknak is menedéket nyújtott.” De még akkor is, amikor már engednie kellett, „Magyarország azt lassabban és méltóságteljesebben tette szomszédjainál.”

(Az idézet forrása a fent hivatkozott írás.)

jún 172013
 

“A Nagyalföld szívében születtem, családi jószágunkon, a Szolnok megyei Kenderesen, 1868 június 18-án. Kertünk hatalmas öreg fái védték árnyékukkal ősi házunkat. Ebben laktak elődeink a török hódoltság megszűnte óta. Azelőtt századokon át Erdély volt otthonunk.

Kilenc testvér, hét fiú és két lány között én voltam az ötödik. Vidámság és pajkosság élénkítették gyermekéveinket, mialatt szüleink szeretetének melegségében sütkéreztünk. (…)

(…) Gondolataim az Atlanti-óceán partjairól szüntelenül hazaszállnak A Duna-Tisza partjára, édes hazámba, amelyet számunkra a világ legszebb országa sem pótolhat. Itt naponta láthatom a tengert, eredeti hivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködhetem benne. Ám gyakorta behunyom szemem, és gondolatban keletre fordulok. Mély a tenger és végtelen… De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb a vágyódásom, mely a magyar földre és a magyar nép körébe hazavonz.”

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, 1992 óta szülőhazájában, Kenderesen alussza örök álmát.

(Az idézetek forrása: Horthy Miklós: Emlékirataim, Európa 2011.)

okt 302012
 

Wass Albert: Őszi dal

Elmentek már a madarak, a fecskék
Csak mi maradtunk itt: én és az ősz.
Szép álmomat a lelkemből kilesték
Csapongó vágyaim, hogy visszajössz.

De elmentél, veled a nyár, az álmok.
Csak szél süvölt, és halál bolyong a berken.
A hervadásban elmerülve állok,
És fáj az ősz, a bánatom, a lelkem.

Neked nagyon hideg volt itt az élet,
Nem jött bíborral már az alkonyat.
S megsemmisült sok délibáb-reményed
Csillagtalan nagy éjszakák alatt.

De érzem már: te vagy lelkemnek minden,
S nem kérek tőled semmi, semmi mást,
Csak jer vissza, s én rózsákkal behintem
Körülötted az őszi hervadást

Idén sok szó esett már a mi Csókakőnkről, erről a varázslatos helyről… amely befogadta és megőrizte a Kormányzó szobrát, éppúgy, mint az Ismerős Arcokat egy koncert erejéig. Pár zord, télies nap után, ma reggel a nap simogató sugarai ébresztettek, mint kisdedet az első gyengéd anyai érintés…

Csókakő felé vettük az irányt. Odalentről még láttuk – ahogyan a helyiek mondják – “pipál a Vértes”, a hegycsúcson fehér dér ékesítette a barnuló lombokat. Szemben a Bakony köszönt ránk, tetején vékony hótakaróval.

Mondtam már, Csókakő Magyarország egyik ékessége, éppoly gyönyörű ősszel, mint egy borongós szeptemberi estén, vagy egy forró nyári délután.